Lesovereenkomst wekelijkse les

BEPALINGEN AANGAANDE DE LESOVER­EENKOMST

Wanneer de leerling wordt ingeschreven, betekent dit dat u akkoord gaat met deze afspraken. Deze afspraken zijn bindend.

ARTIKEL 1

1.       De lesovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd.

2.       Opzegging van de overeenkomst, door een van beide partijen, dient per post of per mail te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van de periode tot het einde van de maand plus de volgende maand. Gedu­rende deze opzegtermijn is nog lesgeld verschuldigd over de geplande lessen.

3.       Een lesjaar loopt van augustus tot en met juli.

4. Er worden dertig lessen in per schooljaar gegeven.

5. Er wordt één extra inhaalmogelijkheid ingepland. Die hoeft niet betaald te worden.

4.       Elk lesjaar wordt op papier, per post of per mail een lesbrief verstrekt waarin het aantal lessen en het basislestarief worden aangegeven. Deze lesbrief geldt gedurende het daarin genoemde lesjaar.

ARTIKEL 2

1.       De vakantietijden worden zoveel mogelijk geregeld overeenkomstig die van het onderwijs in de plaats waar de lessen worden gegeven. Er is ook sprake van een aantal tussenvakanties.

3. Het vakantierooster is te vinden op muziekles.kzing.nl

ARTIKEL 4

1.       Het basislestarief is het bedrag dat verschuldigd is voor een indi­viduele les van dertig minuten. De lesprijs van afwijkende lesduur of aantal personen, kan worden bere­kend met de formule:

lesprijs= (basislesprijs * lestijd in minuten/30) /aantal personen

2.       De lesprijs wordt omgerekend naar 12 termijnen. Iedere maand wordt er een termijn betaald. Er moet dus ook in de vakantiemaanden juli en augustus een termijn worden betaald, omdat het lesbedrag immers door 12 is gedeeld.

In een jaar moeten de betaalde termijnen gelijk zijn aan het aantal lessen maal de lesprijs.

3.       Bij tussentijdse  beëindiging van de overeenkomst wordt/worden

– het aantal gevolgde lessen vermenigvuldigd met de lesprijs;

– de betaalde termijnen in mindering gebracht;

– het verschil verrekend tussen leerling en docent.

ARTIKEL 5

Wanneer een leerling zich inschrijft, of de ouders/ verzorgers van een onvolwassen leerling deze leerling inschrijven, betekent dit automatisch dat zij akkoord gaan met de manier waarop Kzing omgaat met de privacy van de leerling/ouders/verzorgers.

U kunt hier kennis nemen van ons beleid ten aanzien van uw privacy.

ARTIKEL 6

1.       Wanneer een leerling van te voren weet dat hij op een bepaalde dag een les niet kan volgen, kan hij vooraf om een andere lesafspraak vragen. De docent doet haar best die te vinden. Als dit niet mogelijk is voor de docent, is de leerling het lesgeld alsnog verschuldigd. Uiteraard kan de leerling so wie so gebruik maken van de gratis inhaalles aan het einde van het schooljaar.

2. Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken lesduur, is niettemin lesgeld verschuldigd. Een koppelleerling krijgt dan in principe de eigen helft van de lestijd.

2.       Bij verzuim van de leerling wegens ziekte en/of arbeidsongeschikt­heid, daaronder mede begrepen zwangerschap, dienen binnen de ver­zuimperiode tenminste vier lessen te worden doorbetaald.

3.       Indien de verzuimperiode van de leerling langer is dan vier lessen achter elkaar, is er waarschijnlijk iets ernstigers aan de hand. Wij zullen dan samen overleggen om tot een overeenkomst te komen. Mochten wij hier samen niet in goed overleg uitkomen, geldt de opzegtermijn. Die gaat in na de tweede verzuimde les en dit betekent dat de maand uit en de volgende maand betaald moeten worden. De leerling heeft dan uiteraard ook het recht om die lessen te volgen.

5.       Wanneer er in goed overleg een afspraak gemaakt is, kan de leerling na herstel de lessen weer vervolgen. Een koppelleerling kan dan weer in het oorspronkelijke koppel doorgaan. Indien dit door bijvoor­beeld een opgelopen achterstand niet haalbaar is, gelden de regels voor ontbinding van een koppel.

ARTIKEL 7

1.       Bij verzuim van de docent wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid, dienen binnen de verzuimperiode de eerste vier lessen te worden doorbetaald. De docent is niet verplicht een door ziekte verzuimde les in te halen, maar doet dit wel, wanneer zij hiertoe een mogelijkheid ziet.

2.       Indien de verzuimperiode van de docent langer dan vier lessen duurt, is er waarschijnlijk iets ernstigers aan de hand. Wij zullen dan samen overleggen om tot een overeenkomst te komen. Mochten wij hier samen niet uitkomen, geldt de opzegtermijn. Die wordt geteld na de 2e verzuimde les. Die opzegtermijn is: de maand uit, plus de lessen in de volgende maand. de leerling heeft dan uiteraard ook het recht om die lessen te volgen.

Uiteraard kan de leerling so wie so gebruik maken van de gratis inhaalles aan het einde van het schooljaar.

4.       Indien is gezorgd voor een adequate vervanger van de docent, is doorbetaling van het lesgeld wél verschuldigd.

ARTIKEL 8 

Wanneer er sprake is van een calamiteit, zoals bijvoorbeeld een pandemie, volgt de docent de aanwijzingen van de regering. Mochten de lessen niet live door kunnen gaan, wordt er online les gegeven. De leerling is dan alsnog de afgesproken betaling verschuldigd.

Mocht de leerling in een dergelijke situatie de lesovereenkomst willen opzeggen, gelden de normale voorwaarden: betaling de maand uit en de volgende maand. De docent garandeert niet dat na afloop van de calamiteit weer een plek beschikbaar is voor de leerling.

ARTIKEL 9 (voor groeps en koppellessen)

1.       Groeps- of  koppelles wordt alleen gegeven als dit door alle betrok­ken leerlingen/­opvoeders wordt gewenst. De docent moet akkoord gaan met de samenstelling van de groep of het koppel.

2. De docent zal haar vakken­nis naar eer en geweten ge­bruiken om een geschikte combinatie te vinden, opdat een ieder ten volle van de voordelen van de groeps- of koppelles kan profiteren tijdens de periode van samen­werking. Ga­ranties voor het goed functioneren zijn niet te geven. De docent is niet verplicht om een koppelmaatje te vinden.

2.       Wanneer op verzoek van een of alle partijen het koppel of de groep tussentijds ontbonden wordt en het niet in het belang van de leer­lingen is dat gedurende de opzegtermijn de lessen voortduren, gaat men akkoord met de regeling dat de lestijd gelijk over de betrokken leerlingen wordt verdeeld.

Men weet zicht in elk geval verplicht tot naleving van de betaling van lesgelden over de opzegtermijn.

3.       De mogelijkheid bestaat om meteen na het uiteenvallen van de groep of het koppel een nieuwe lesovereenkomst van start te laten gaan. De leerling verplicht zich daar­voor een nieuwe lesovereenkomst af te sluiten.

4.       Wanneer een van de leden van een groep of koppel schriftelijk opzegt, is de docent verplicht om de andere leden schriftelijk of per mail op de hoogte te brengen, zodat deze mensen in de gelegenheid zijn om te beslissen welke stappen zij hierop willen ondernemen.

Wanneer toch een groeps- of koppelles wordt geprefereerd, kan de docent niet meer dan haar best doen om opnieuw geschikte partners te vinden. Zij is niet verplicht te slagen in het vervullen van deze opdracht, aangezien in het privonderwijs niet altijd een geschikte partner te vinden is.

ARTIKEL 10

De leerling heeft recht op het persoonlijk gebruik van het lesmateriaal dat speciaal voor de lespraktijk wordt aangeboden op kzing.tv. Hierop rust wel copyright en het mag dus niet verspreid, gekopieerd of geëmbed worden.

Tot slot:

Wij hopen dat wij samen zowel muzikaal als zakelijk een fijne verhouding zullen hebben. Wij van onze kant zullen daar zeker ons best voor doen!